Algemene voorwaarden van E-marketing Experts
Deze voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten die je met E-marketing Experts aangaat, tenzij we schriftelijk nadrukkelijk iets anders hebben vastgelegd.

1. Uitvoering van de opdracht
E-marketing Experts voert alle opdrachten uit naar beste inzicht en vermogen zoals je dat redelijkerwijs mag verwachten van een online marketing specialist. Aangezien resultaten vaak afhankelijk zijn van veel factoren (waar wij niet altijd invloed op hebben), staan wij niet in voor het bereiken van specifieke doelen of resultaten, tenzij dat uitdrukkelijk schriftelijk is vastgelegd.
Als E-marketing Experts op het afgesproken tijdstip niet alle gegevens en middelen (of wijzigingen daarin) heeft ontvangen, die nodig zijn voor het uitvoeren van de opdracht, verplaatsen wij de uitvoering naar een later tijdstip.
E-marketing Experts gaat er van uit dat alle gegevens die je aan ons verstrekt juist, volledig en betrouwbaar zijn. Ook gaan wij er van uit dat je ons informeert over wijzigingen in de aan ons verstrekte gegevens. Als dat niet het geval is, zijn wij niet aansprakelijk voor enige schade die daardoor is ontstaan.

2. Wijziging van de overeenkomst
Als tijdens het uitvoeren van de opdracht blijkt dat het nodig of beter is om de werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen we dat met je overleggen. We bespreken natuurlijk ook eventuele gevolgen m.b.t. kwaliteit, kosten en de deadline. In onderling overleg kunnen we de overeenkomst dan aanpassen.

3. Beheer campagnes
Het beheren van campagnes (zoals Google Adwords, Twitter, blogs, SEO, Google Analytics) wordt steeds aangegaan voor een periode van een maand en wordt telkens automatisch met een maand verlengd. We kunnen deze overeenkomst allebei op elk moment opzeggen.
Wil je niet meer met ons verder, dan dragen wij alles netjes over aan jou, of aan een door jou aangewezen partij. Dit gebeurt in onderling overleg en voor zover binnen onze mogelijkheden. Eventuele extra uren en/of kosten van de overdracht zijn voor jouw rekening.

4. Annulering trainingen
Je kunt een training tot 4 weken voor aanvang van de training kostenloos annuleren. Daarna wordt 50% van het overeengekomen bedrag in rekening gebracht.
E-marketing Experts heeft het recht een training te annuleren of de datum en/of de locatie van een training te wijzigen. In dat geval heb je recht op terugbetaling van het cursusgeld.

5. Prijzen
Prijzen die wij je doorgeven in e-mail of in offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld. Als geen vaste prijs wordt overeengekomen, wordt de prijs berekend op basis van werkelijk bestede uren volgens ons gebruikelijke uurtarief.
Klikkosten voor je CPC-campagnes betaal je zelf rechtstreeks aan Google. E-marketing Experts is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen als je deze klikkosten niet of niet op tijd betaald.
Als blijkt dat het uitvoeren van de overeengekomen opdracht meer werk is dan bij het sluiten van de overeenkomst door E-marketing Experts kon worden ingeschat, gaan we opnieuw in overleg. Eventuele kosten van uit te voeren meerwerk zullen wij aan je doorberekenen.

6. Betaling
We gaan er van uit dat je onze facturen binnen 14 dagen na factuurdatum betaalt, tenzij we schriftelijk een andere betalingstermijn hebben vastgelegd. Betaal je niet binnen deze termijn van 14 dagen dan ben je vanaf dat moment een rente van 1% per maand verschuldigd. Incassokosten en/of andere gemaakte kosten, bedoeld om het openstaande bedrag alsnog te innen, zijn voor jouw rekening. 

Zolang je in verzuim bent, zal E-marketing Experts geen werkzaamheden voor je uitvoeren. Zolang de betaling voor het opzetten van een nieuwe adwords campagne niet is voldaan, blijft de campagne eigendom van E-marketing Experts totdat je de betalingsverplichting bent nagekomen.

7. Klachten
We gaan er van uit dat je eventuele klachten over de door ons verrichte werkzaamheden schriftelijk of via e-mail aan ons meldt binnen 14 dagen na het uitvoeren van de werkzaamheden. Het indienen van een klacht, ontslaat je niet van je betalingsverplichtingen. 
Als de klacht gegrond is, wordt in onderling overleg gezocht naar een oplossing (alsnog uitvoeren van de werkzaamheden of een gedeeltelijke terugbetaling).

8. Aansprakelijkheid
E-marketing Experts is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door fouten in de informatie die je hebt verstrekt, het niet opvolgen van door ons versterkte adviezen, electronische storingen (zoals bijv. van zoekmachines, providers), niet aan ons doorgegeven wijzigingen op je website (zoals wijzingen in url's), inbreuk op merkrecht.
De aansprakelijkheid voor schade die is veroorzaakt door onvolledige of onbehoorlijke uitvoering van de opdracht, is beperkt tot maximaal de factuurwaarde van dat deel van de overeenkomst, als je deze schade binnen 3 werkdagen na het ontstaan er van aan ons hebt gemeld.
We gaan er van uit dat je ons in staat stelt om de schade zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.
E-marketing Experts is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie veroorzaakt door beleid, beleidswijzigingen of andere maatregelen van Google of schade veroorzaakt door personen of derden, die wij hebben ingeschakeld bij de uitvoering van de opdracht.
Ook is E-marketing Experts niet aansprakelijk voor het 'hacken' van je Google Adwords account door derden. Om 'hacken' te voorkomen, is het belangrijk dat je nooit vanuit een email op een link klikt, waarna je je adwords inloggegevens invoert! Gebruik je adwords inloggegevens niet voor het aanmaken van andere accounts en andere websites!

9. Vrijwaring
Je vrijwaart E-marketing Experts voor aanspraken van derden m.b.t. rechten van intellectuele eigendom op door jou verstrekte materialen of gegevens. Evenals voor aanspraken van derden vanwege schade, die verband houdt met of voortvloeit uit de door ons uitgevoerde opdracht.

10. Overmacht
E-marketing Experts is niet verplicht om verplichtingen na te komen als er sprake is van overmacht of van buiten komende oorzaken (voorzien of niet voorzien) waarop wij geen invloed kunnen uitoefenen, zoals bovenmatig ziekteverzuim, brand-, bedrijfs- en technische storingen. In geval van overmacht besluiten we in onderling overleg de werkzaamheden op te schorten of de overeenkomst te ontbinden. Je bent verplicht werkzaamheden die zijn uitgevoerd vóór het intreden van de overmacht te betalen.

11. Geheimhouding, intellectuele eigendom
We zullen allebei alle informatie, die we van jou of bij de uitvoering van de opdracht hebben verkregen, vertrouwelijk behandelen.
Alle bedrijfsinformatie (rapporten, adviezen) en vertrouwelijke informatie die je ons geeft, gebruiken we uitsluitend voor het uitvoeren van de opdracht en zullen we nooit openbaar maken of delen met derden, tenzij je daarvoor toestemming hebt gegeven. Kennis die wij opbouwen tijdens het uitvoeren van de opdracht kunnen wij natuurlijk ook voor andere doeleinden gebruiken.

12. Geschillen
We zullen ons beide inspannen om een geschil in onderling overleg op te lossen. Als dat niet lukt, is de rechter in Roermond bij uitsluiting bevoegd van het geschil kennis te nemen, tenzij bepalingen van dwingend recht anders voorschrijven. Het Nederlands recht is van toepassing.